Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.fti.com.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fti.com.pl prowadzony jest przez Artura Kozala, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FTI Artur Kozal, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Boya-Żeleńskiego 10, 62-050 Mosina, NIP: 697-199-16-34, adres poczty elektronicznej: artur@fti.com.pl, nr telefonu: +48 505 155 223, zwanym dalej Sprzedawcą.

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fti.com.pl określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży m.in. ebooków i umów o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.
Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 5 Realizacja zamówień i udostępnienie Produktu
§ 6 Metody płatności
§ 7 Rękojmia i reklamacje
§ 8 Zasady korzystania z Produktów
§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Przedsiębiorcy
§ 12 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy
Załącznik nr 3 Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy

§ 1
Definicje

1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.).
4. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
5. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
7. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.
8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
9. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
11. Kurs – kurs online dostępny w Sklepie.
12. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
13. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
14. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
15. Produkt – dostępne w Sklepie Internetowym produkty m.in. cyfrowe/elektroniczne będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (np. Ebooki i Kursy).
16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
17. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
18. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.fti.com.pl.
19. Sprzedawca – Artur Kozal, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FTI Artur Kozal, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Boya-Żeleńskiego 10, 62-050 Mosina, NIP: 697-199-16-34.
20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj Produktu, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fti.com.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 10 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
7. Wszystkie informacje o Produkcie i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny Produktu) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
8. Ceny Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
10. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.
11. Promocje Produktu organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
12. Ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów, zakup może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz rejestracji, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Konto, Newsletter.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
d) dowolna rozdzielczość ekranu,
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługa „Konto” (dostępna w głównym pasku menu, oznaczona symbolem postaci oraz na etapie wypełniania Formularza zamówienia):
a) Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.
b) Założenie Konta jest możliwe tylko podczas dokonywania procesu Zamawiania.
c) Założenie Konta jest konieczne w celu możliwości skorzystania z zakupionych Produktów.
d) Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
e) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego. Usunięcie Konta może spowoduje niemożliwość korzystania z Produktów.
f) Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
g) Konto jest niezbywalne.
9. Usługa „Formularz kontaktowy”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
b) Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia, tematu, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
10. Usługa „Formularz Zamówienia”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
b) Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
c) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego).
d) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy), adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Produkt, ilość i cena Produktu, sposób płatności za Produkt.
11. Usługa „Newsletter”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
b) Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
c) Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej i po kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie Usługi Newslettera.
d) Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
e) Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.
12. Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Produktu, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 10, 62-050 Mosina,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: artur@fti.com.pl.
c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
określenie żądania Klienta,
danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
13. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
14. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4
Umowa sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:
a) dokonanie wyboru Produktu, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór Produktów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), jak również dokonanie wyboru metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i nr NIP celem wystawienia faktury,
c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Produktu, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Produktów wraz z podatkami i innymi opłatami oraz innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
d) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.
4. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień. Założenie Konta jest konieczne w celu korzystania z zakupionych Produktów.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
8. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 5
Realizacja zamówień i udostępnienie Produktu

1. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
d) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
e) możliwość odtwarzania plików wideo,
f) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

W przypadku produktu „Rowerowe Treningi Online” Klient, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz braku przeciwskazań do korzystania z zakupionego produktu w postaci pakietu treningów rowerowych, i będzie z niego korzystał na własną odpowiedzialność.

2. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Klientowi poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.
Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem
3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od zawarcia Umowy.
4. Klient uzyskuje dostęp do Kursu na określony czas.
5. Realizacja następuje w momencie otrzymania potwierdzenia wpłynięcia płatności. Początek biegu terminu realizacji liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, w przypadku płatności elektronicznych – w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
7. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości po otrzymaniu dostępu do Produktu, Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 6
Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAY PAL,
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem.

§ 7
Rękojmia i reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
7. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy zakupiony Kurs/Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.

§ 8
Zasady korzystania z Produktów

1. Zakupione i opłacone Produkty będą dostępne dla Klienta na jego Koncie (przez określony przy zakupie czas – ebooki bezterminowo, treningi czasowo).
2. Sprzedawca świadczy usługi przechowywania zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym.
3. Klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania Produktów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
b) zwielokrotniania Produktów (zwłaszcza Ebooków) w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
5. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Produktów osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 10, 62-050 Mosina lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: artur@fti.com.pl.
4. Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Produktu lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Produktu.
9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10
Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 11
Przedsiębiorcy

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 10 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Produktu w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
7. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………… 2018 r.
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami): formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
Adresat:
FTI Artur Kozal
ul. Boya-Żeleńskiego 10, 62-050 Mosina
adres poczty elektronicznej: artur@fti.com.pl
Oświadczenie:
Ja/My* ……………………………………….. ………………..niniejszym informuję/emy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ umowy dostawy następujących rzeczy/ umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ o świadczenie następującej usługi*:
Przedmiot (można wskazać: nazwa Produktu, cena brutto, ewentualnie opis)
Numer zamówienia (wypełnić opcjonalnie)
Numer faktury (wypełnić opcjonalnie)
Adres konsumenta
Data zawarcia umowy/odbioru Produktu*
Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie, tylko do wiadomości Sprzedawcy)
Pozostałe dane Klienta/osoby reklamującej Produkt – wypełnić opcjonalnie (np. adres e-mail, nr telefonu):
………………………………
Podpis/y (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami)
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
Przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego (w § 8 ust. 14 Regulaminu).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Załącznik nr 3
Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy
Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka/Kursu, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go. przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (a to stosownie do art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).